سۋلى قورعان تاراتۋ ارنالارى

سۋلى قورعان-سۋ قورعانى بەيجيڭ قالاسى حۋايروۋ رايونى جيۋدۋحى قالاشىعىنا ورنالاسقان، ۇلى قورعاننىڭ ٴۇش بولەگى سۋمەن تۇتاساتىندىقتان وسىلاي اتالعان.