جيايۇيگۋان تاراتۋ ارنالارى

جيايۇيگۋان-ۇلى قورعاننىڭ باستاۋ العان جەرى، گانسۋ ولكەسىندە، بۇرىنعى باتىس وڭىردىڭ قاقپاسى رەتىندە اتالعان كورىنس رايونى