حۋاڭ لۇڭ تاراتۋ ارنالارى

سارى ايداعار-حۋاڭ لۇڭ تەڭىز دەڭگەيىنەن 3000 مەتىر بيكىتكتە، سارى ايداعار كولى نەگىزگى ساياحات رايونى تاۋ كورىنسى كەرەمەت