ى-مەيشان تاۋىنىڭ تاراتۋ ارنالارى

ى-مەيشان تاۋى-سىچۋان ولكەسىنىڭ ى-مەيشان تاۋى رايونىنا ورنالاسقان، كورىنس اۋماعى 154 شارشى كيلومەتىر، ەڭ بيىك جەرى تەڭىز دەڭگەيىنەن 3099.5 مەتىر