دۇنحۋاڭ ايبۇلاعى تاراتۋ ارنالارى

ايبۇلاق كونە حانزۋ تىلىندە ءدارى بۇلاق دەپ تە اتالعان. گانسۋدىڭ حىشي كاريدورىندا ورنالاسقان دۇنحۋاڭ قالاسىنداعى بۇل بۇلاق ءوزىنىڭ اسەم كوركىمەن تاريحتان اتى ايگىلى