دۋجياڭيان توسپاسى تاراتۋ ارنالارى

دۋجياڭيان سۋ توسپاسى چىڭدۋ جازىعىنىڭ باتىس بولەگىندەگى مينجياڭ دارياسىنا سالىنعان، قازىرگە دەيىن تاريحى ەڭ ۇزاق، ٴالى ىستەتىلىپ كەلە جاتقان، سۋ يگىلگى قۇرىلسى